Committees


General Chair

Wei Xu (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)


General Co-Chair

Kai Yang (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)


Honorary Chairs

Shijie Cheng (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)
Ralph Kennel (Tech. Uni. Munich, Germany)
Yongdong Li (Tsinghua Uni., China)
Jose Rodriguez (Uni. Andres Bello, Chile)
Dianguo Xu (Harbin Inst. of Tech., China)
Jianguo Zhu (Uni. of Sydney, Australia)


Technical Program Chairs

Xiaotao Han (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Yi Liu (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Fengxiang Wang (Chinese Academy of Science, China)

Zhenbin Zhang (Shandong Uni., China)

Yongchang Zhang (North China Electric Power Uni., China)


Social Program Chairs

Yahong Chen (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Xi Chen (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Jian Ge (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Cheng Luo (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)


Tutorial Chairs

Chunhua Liu (City University of Hong Kong, China)
Wensheng Song (Southwest Jiaotong Uni., China)
Gaolin Wang (Harbin Inst. of Tech., China)

Wenxiang Zhao (Jiangsu Univ., China)


Publication Chairs

Shihua Li (Southeast Uni., China)

Xiaodong Sun (Jiangsu Uni., China)

Shaopeng Wu (Harbin Inst. of Tech., China)

Pinjia Zhang (Tsinghua University, China)

Rabiul Islam (University of Wollongong, Australia)


Organizing Committee

Silverio Bolognani (Uni. Padova, Italy)

Tomislav Dragicevic (Technical University of Denmark, Denmark)

Mingdi Fan (Soochow Uni., China)

Jian Gao (Hunan Univ., China)

Chun Gan (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Cristian Garcia (Universidad de Talca, Chile)

Tobias Geyer (ABB, Switzerland)

Sheng Huang (Hunan Univ., China)

Cungang Hu (Anhui University, China)

Tao Jin (Fuzhou Uni., China)

Marian Kazmierkowski (Warsaw Uni. Tech., Poland)

Wubin Kong (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Davood A. Khaburi (Iran Uni. of Sci. and Tech., Iran)

Dawei Li (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Dayi Li (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Jian Li (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Chaoxu Mu (Tianjin Uni., China)

Mario Pacas (Uni. Siegen, Germany)

Vaclav Smidl (Uni. of West Bohemia, Czech Republic)

Wenxiang Song (Shanghai Uni., China)

Xiaoguang Wang (Hubei Uni. of Tech., China)

Xuan Wu (Hunan Univ., China)

Zheng Wang (Southeast Univ., China)

Shuanghong Wang (Huazhong Uni. of Sci. and Tech., China)

Weimin Wu (Shanghai Marime Uni., China)

Shuying Yang (Hefei Uni. of Tech., China)

Ming Yang (Harbin Inst. of Tech., China)

Yong Yang (Soochow Uni., China)

Zhonggang Yin (Xi'an Uni. of Tech., China)

Dongsheng Yu (China Uni. of Mining and Tech., China)

Jianwei Zhang (Inner Mongolia Uni. of Tech., China)

Xiaoguang Zhang (North China Uni. Tech., China)

Zedong Zheng (Tsinghua Uni., China)

Minghao Zhou (Harbin Uni. of Sci. and Tech., China)